Управління соціального захисту населення

Мирноградської міської ради

оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету на 2019 рік

 

 

 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету,  затвердженого рішенням виконавчого комітету Мирноградської міської ради від 21.11.2018 №431 (Додаток 1).

 

Пріоритетні завдання на виконання яких повинні спрямовуватися програми

 (проекти, заходи), розроблені учасниками конкурсу

 

1. Реалізація тематичних проектів та заходів, а саме:

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат відповідно до тематики програми (проекту, заходу), а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

 проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

 спортивно-реабілітаційних заходів;

 проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

 розроблення та виготовлення довідково – інформаційних матеріалів з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях

2. Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;

придбання канцелярських товарів;

послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

 

 Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу

Громадськими об’єднаннями ветеранів є міські громадські об’єднання ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які:

утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту","Про жертви нацистських переслідувань" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

 

 Вимоги до конкурсної пропозиції

 

Для участі у Конкурсі громадські об’єднання ветеранів подають організаторові конкурсні пропозиції, що повинні містити:

заяву про участь у конкурсі, складену за формою (Додаток 2);

опис програми та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми проектів, заходів за формою (Додаток 3).

Опис програми повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми, інформацію про власну діяльність, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

 

 Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

 Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

 Граничний обсяг фінансування

 

Фінансування передбачається в межах кошторисних призначень на 2018 рік.

Громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) (повинно мати власний -матеріальний чи нематеріальний- внесок у виконання реалізації програми) в розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування.

Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції: м.Мирноград вул. Л.Чайкіної,32 каб.№9.

 

Строки подання конкурсних пропозицій: 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу.

 

Строки проведення конкурсу:

 

Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу та місцевим програмам;

відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність зазначеним критеріям.

За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може рекомендувати організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на власному сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу.

Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.

У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту або не з’явився на відкритий захист конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

 

Проведення моніторингу та надання звітності

 

Після оголошення результатів конкурсу Організатор конкурсу укладає договір з громадським об’єднанням ветеранів - переможцем конкурсу (Додаток 4 ).

Громадське об’єднання ветеранів, яке визнане переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету, подає після виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) організаторові конкурсу фінансовий (Додаток 5) та підсумковий звіти про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів (Додаток 6) у строк, що визначені організатором конкурсу.

Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу); результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); у разі невиконання умов договору повністю або частково - причини такого невиконання; оцінку рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід).