До відома пільговиків!

 

Управління соціального захисту населення Димитровської міської ради нагадує, що ті категорії громадян які мають право на пільги з урахуванням у зв’язку з прийняттям Закону України вiд 28 грудня 2014 р. № 76-VIII «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України» Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням», яка набирає чинності 01 липня 2015 року.

Цей Порядок визначає механiзм реалiзацiї права на отримання пiльг з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), комунальних послуг (централiзоване постачання холодної води, водовiдведення, газо- та електропостачання, централiзоване опалення, вивезення побутових вiдходiв), паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг iз встановлення квартирних телефонiв (далi — пiльги) залежно вiд середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї осiб, якi мають право на пiльги згiдно iз законодавчими актами.

Дiя цього Порядку для надання пільг на комунальні послуги поширюється на осiб, якi мають право на пiльги за соцiальною ознакою згiдно iз Законами України: «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» (учасники вiйни; особи, на яких поширюється чиннiсть зазначеного Закону; вдови (вдiвці) та батьки померлих осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною), «Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi» вдови (вдiвці) та батьки померлих осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною), «Про жертви нацистських переслiдувань», «Про охорону дитинства» (багатодiтнi сiм’ї, дитячi будинки сiмейного типу та прийомнi сiм’ї, в яких не менше року проживають троє або бiльше дiтей, сiм’ї, в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування), «Про соцiальний захист дiтей вiйни», Кодексом цивiльного захисту України особи, звiльненi iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов’язкiв) (далi — пiльговики).

 

Пiльги, зазначенi у пунктi 1 цього Порядку, надаються за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам за умови, що середньомiсячний сукупний дохiд сiм’ї пiльговика в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу( у 2016 році розмір податкової соціальної пільги – 1930 гривень).

 

До членiв сiм’ї пiльговика пiд час надання пiльг належать особи, на яких згiдно iз законодавчими актами поширюються пiльги: дружина (чоловiк); їх неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; непрацездатнi батьки; особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням пiльговика та проживає разом з ним.

 

До сукупного доходу сiм’ї пiльговика включаються нарахованi:

 

1) пенсiя;

 

2) заробiтна плата;

 

3) грошове забезпечення;

 

4) стипендiя;

 

5) соцiальна допомога (крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається вiдповiдно до законодавства або за рiшеннями органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй незалежно вiд форми власностI);

 

6) доходи вiд пiдприємницької дiяльностi.

 

Для працездатних осiб, у яких вiдсутнi доходи (крiм осiб, якi навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, вищих навчальних закладах, осiб, призваних на строкову вiйськову службу), та фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний мiсяць враховується дохiд на рiвнi прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на вiдповiдний мiсяць.

 

Для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний мiсяць враховується дохiд на рiвнi двох прожиткових мiнiмумiв, установлених для працездатних осiб, для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мiнiмумiв, установлених для працездатних осiб.

 

Пiльговики, до сукупного доходу сiм’ї яких входять доходи (крiм пенсiї та соцiальної допомоги), або до складу сiм’ї яких входять працездатнi особи, подають до нашого управління декларацiю про доходи сiм’ї пiльговика за формою згiдно з додатком, а також довiдки про доходи свої та членiв сiм’ї (крiм довiдок про розмiр пенсiї та соцiальної допомоги) за шiсть мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення, або документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть доходiв за такий перiод.

 

У разi неподання документiв управління соціального захисту населення Димитровської міської ради повiдомляє пiльговика про необхiднiсть подання вiдповiдних документiв для визначення права на отримання пiльг.

 

У разi коли середньомiсячний дохiд сiм’ї в розрахунку на одну особу не перевищує 1930 гривень, то пiльговик має право на отримання пiльг протягом шести мiсяцiв з мiсяця визначення вiдповiдного права.

 

Управління соціального захисту населення Димитровської міської ради подає підприємствам, які надають комунальні послуги списки пiльговикiв, якi мають право на отримання пiльг, надає в установленому порядку пiльги готiвкою для придбання твердого палива i скрапленого газу, а також видає пiльговикам довiдки для отримання iнших видiв пiльг, якi надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв, виробiв медичного призначення, зубопротезування тощо), вiдповiдно до законодавства.

 

Пiдприємства надають у встановленому порядку протягом шести мiсяцiв пiльги пiльговикам, зазначеним у списках.

 

Пiсля закiнчення шести мiсяцiв управління соціального захисту населення визначає право пiльговика на отримання пiльг на наступний перiод.

 

У разi зменшення доходу сiм’ї пiльговик має право звернутися до нашого управління для визначення права на отримання пiльг з мiсяця звернення.

 

Надання пiльг припиняється:

 

- якщо пiльговиком приховано або навмисно подано недостовiрнi данi про доходи будь-кого iз членiв сiм’ї пiльговика, що вплинуло на визначення права на пiльги, — з мiсяця, в якому виявлено порушення;

 

- за заявою пiльговика — з мiсяця, що настає за мiсяцем її подання, якщо iнше не обумовлено заявою.

 

Пільговики, які відносяться до вищезазначених категорій ( при умові що до сукупного доходу сiм’ї яких входять доходи (крiм пенсiї та соцiальної допомоги), або до складу сiм’ї яких входять працездатнi особи ) та ще з 01.01.2016 не звернулися до нашого управління, повинні звернутися в к.13 за адресою: м.Димитров, м-н «Молодіжний», 59.